BYTRON s.r.o. - idatabaze.czSpráva nemovitostí, budov - idatabaze.cz
Nabízíme Vám tyto druhy správy :

Komplexní správa domu :

Administrativní část

 • Zajištění zpracování zápisu změn v rejstříku SVJ u Krajského soudu po uplynutí volebního období členů statutárního orgánu.

 • Vedení evidence dokladů o výdajích a příjmech spojených se správou domu, samostatně tj. fond oprav (dlouhodobá záloha) a zvlášť zálohové platby za služby související s užíváním bytových jednotek jednotlivých vlastníků a společných částí domu.

 • Vypracování návrhu výše zálohových plateb na služby související s užíváním jednotek, společných částí domu a příspěvků do fondu oprav.

 • Změny předpisu zálohových plateb na poskytované služby v případě úpravy cen nebo změny skutečností, které mají na výši koncového nákladu přímý vliv ( např. změna počtu osob v bytě, dlouhodobá nepřítomnost v bytě aj. ).

 • Vedení evidence vlastníků dle požadavků jejich zástupců.

 • Pasportizace nemovitosti.

 • Přebírání a předávání bytů , nebytových prostor a objektů, podle pokynů vlastníka.

 • Vedení administrativní a technické dokumentace nemovitosti.

 • Vedení a zpracování přehledů neplatičů,upomínky, zajištění podkladů pro platební rozkazy k vedení soudních sporů.

 • Zastupování vlastníka při jednání s třetí osobou (úřady, dodavatelé).

 • Zajištění podkladů pro právní vymáhání pohledávek.

 • Ekonomická část

 • Vedení účetnictví v souladu s platnými právními předpisy včetně zpracování příslušných daňových přiznání.

 • Zpracování roční účetní závěrky v rozsahu :
 • Rozvaha
  Výsledovka a příloha k účetní závěrce
  výkaz zisků a ztrát a příloha k účetní závěrce

 • Vedení a zpracování mzdové agendy.

 • Zajištění platebního styku s dodavateli služeb.

 • Kontrola a úhrada dodavatelských faktur.

 • Provádění plateb pojistného z uzavřené pojistné smlouvy vlastníkem.

 • Jednou ročně provedení vyúčtování nákladů spojených s užíváním jednotek a společných částí domu. tj. tepla, teplé a studené vody, el. energie, aj..

 • Ve vyúčtování budou respektovány individuální požadavky zástupců vlastníků.

 • Vypracování rozdělení vyúčtování na více uživatelů na žádost vlastníka ( v případě pronajímání bytu vlastníkem bytové nebo nebytové jednotky více než jednomu nájemci během kalendářního roku ). Tato služba je nad rámec poplatku za správu a je zpoplatněna dle platného ceníku.

 • Vyrovnání plateb záloh dodavatelům energií.

 • Vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb.

 • Pravidelné měsíční předkládání přehledu hospodaření zástupci vlastníka ( fond oprav a saldo plateb ).

 • Poradenství při získávání finančních zdrojů pro opravy ( bankovní úvěry, státní dotace ).

 • Zpracování podkladů pro vyřízení dotací na rekonstrukci domu.

 • Technická část

 • Smluvní zajištění dodávek služeb a energií ( teplo, elektrická energie , studená voda, aj. ).

 • Správa odečtů energií a médií v bytech i nebytových prostorách včetně zajištění montáže a výměn poměrových měřidel na topných tělesech a poměrových měřidel na studenou a teplou vodu.

 • Smluvní zajištění drobných oprav objektu.

 • Smluvní zajištění havarijní údržby objektu prostřednictvím smluvních partnerů.

 • Organizace výběrových řízení nebo technická spolupráce na výběrových řízeních.

 • Zpracování smluv o dílo ( na periodickou údržbu, větší opravy a rekonstrukce ), dle požadavku zástupce vlastníků.

 • Smluvní zajištění údržby zelených ploch ve vlastnictví domů a pravidelného úklidu společných prostor.

 • Smluvní zajišťování provádění revizí technických zařízení dle příslušných ČSN a dalších platných technických a zákonných předpisů, evidence a sledování doby platnosti revizí a ostatních technických lhůt včetně odstranění závad z revizí vyplývajících.

 • Smluvní zajištění provádění protipožárních prohlídek ve lhůtách stanovených směrnicí o požární ochraně.

 • Zprostředkování havarijní služby 24 hodin denně 7 dní v týdnu ( elektro, voda, kanalizace, plyn ).

 • Zajištění kontroly a převzetí ukončených prací se zástupcem domu.

 • Zajištění uplatnění reklamačních práv a kontrola plnění záručních povinností z uplatněných reklamací.

 • Zajištění dalších služeb dle povahy nemovitosti a přání zástupce vlastníků.

 • Nabídka je sestavena jako komplexní správa nemovitosti s tím, že jsme připraveni doplnit nabízené služby dle Vašich požadavků.


  Správa bez technické pomoci :

  Administrativní část

 • Vedení evidence dokladů o výdajích a příjmech spojených se správou domu, samostatně tj. fond oprav ( dlouhodobá záloha ) a zvlášť zálohové platby za služby související s užíváním bytových jednotek jednotlivých vlastníků a společných částí domu.

 • Vypracování návrhu výše zálohových plateb na služby související s užíváním jednotek, společných částí domu a příspěvků do fondu oprav.

 • Změny předpisu zálohových plateb na poskytované služby v případě úpravy cen nebo změny skutečností, které mají na výši koncového nákladu přímý vliv ( např. změna počtu osob v bytě, dlouhodobá nepřítomnost v bytě aj. ).

 • Vedení evidence vlastníků dle požadavků jejich zástupců.

 • Pasportizace nemovitosti.

 • Vedení a zpracování přehledů neplatičů, upomínky, zajištění podkladů pro platební rozkazy k vedení soudních sporů.

 • Zajištění podkladů pro právní vymáhání pohledávek.

 • Ekonomická část

 • Vedení účetnictví v souladu s platnými právními předpisy včetně zpracování příslušných daňových přiznání.

 • Zpracování roční účetní závěrky v rozsahu :
 • Rozvaha
  Výsledovka a příloha k účetní závěrce
  výkaz zisků a ztrát a příloha

 • Zajištění platebního styku s dodavateli služeb.

 • Kontrola a úhrada dodavatelských faktur.

 • Provádění plateb pojistného z uzavřené pojistné smlouvy vlastníkem.

 • Jednou ročně provedení vyúčtování nákladů spojených s užíváním jednotek a společných částí domu. tj. tepla, teplé a studené vody, el. energie, aj..

 • Správa odečtů energií a médií v bytech i nebytových prostorách včetně zajištění montáže a výměn poměrových měřidel na topných tělesech a poměrových měřidel na studenou a teplou vodu.

 • Ve vyúčtování budou respektovány individuální požadavky zástupců vlastníků.

 • Vyrovnání plateb záloh dodavatelům energií.

 • Vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb.

 • Pravidelné měsíční předkládání přehledu hospodaření zástupci vlastníka ( fond oprav a saldo plateb ).
 • Úkony,které nejsou ve správě bez technické pomoci uvedeny je možné sjednat individuálně za úhradu , dle platného ceníku.

  Email : bytron@bytron.cz                    Hudečkova 669/4, Děčín I                    Fotografie na tomto webu je umístěna se souhlasem autora                    TOPlist